Voorwaarden Kerk&Web-licentie

1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Kerk&Web-licentie zoals aangeboden op Muz-Art.nl.
Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

2
Toestemming voor gebruik van door Muz-Art beheerde werken, wordt slechts verleend nadat een licentieovereenkomst tot stand is gekomen en nadat de overeengekomen vergoeding is voldaan.

3
De licentieovereenkomst omvat toestemming voor gebruik, zoals gedefinieerd in art. 4, van alle werken (muziek, bladmuziek en tekst) van Jan Marten de Vries, met uitzondering van de 40 liederen uit de Samenleesbijbel.
Tevens omvat de licentieovereenkomst toestemming voor gebruik van de tekst van 'De Heer is waarlijk opgestaan' van Ronald da Costa.

4
De licentie voorziet uitsluitend in het navolgende gebruik:

I De licentie omvat de toestemming de werken af te drukken in ordes van dienst en te projecteren (beamen) in het kader van een kerkdienst (of vergelijkbare religieuze/levensbeschouwelijke bijeenkomst).
De belangrijkste 50 liederen (o.m. uit Liedboek – 2013, Zingend Geloven en andere bundels) van De Vries zijn binnen deze licentie downloadbaar en te gebruiken binnen de kerkdienst: afgedrukt in ordes van dienst en/of geprojecteerd. Ook bevat deze database zo veel mogelijk liedzettingen bij de betreffende liederen.

II De licentie omvat de toestemming om de werken klinkend (audio) te plaatsen op twee platformen (Kerkomroep, Kerkdienstgemist, YouTube, Facebook etc.). De plaatser/eigenaar van het
betreffende kanaal moet de kerkgemeenschap zelf zijn. Daarnaast is het toegestaan de klinkende muziek op de eigen website aan te bieden als stream en als download.
De werken mogen in al deze gevallen per keer gedurende maximaal één maand beschikbaar zijn, tenzij anders overeengekomen zoals blijkt uit de licenties met langere archiveringstermijn.

III De licentie omvat de toestemming om de bladmuziek en/of de tekst van de werken als beeld te publiceren op internet, uitsluitend in het kader van een kerkdienst, en wel op de eigen website of op een daartoe geëigend platform. Hieronder ook begrepen: het in beeld brengen van bladmuziek/tekst in een beeldopname van en kerkdienst. De toestemming geldt eveneens voor de duur van één maand per keer.

IV De licentie omvat de toestemming om de werken op te nemen als onderdeel van een kerkdienst op cd, cassette of andere geluidsdrager.

5
Na beëindiging van de overeenkomst of nadat de licentienemer in gebreke is, vervalt de toestemming voor gebruik.

6
Gebruik is voorbehouden aan één gebruiksruimte (gebouw). Indien sprake is van één kerkgemeenschap die afwisselend in meerdere gebouwen bijeenkomt, kan hiervan op aanvraag worden afgeweken.

7
De licentie is niet overdraagbaar. Het is ook niet toegestaan om aan derden sublicenties te verlenen.

8
Bij elk gebruik moeten auteursnamen worden vermeld. Uitzondering hierop vormen de geluidsopnamen van een dienst. Hier is immers auteursvermelding nauwelijks mogelijk. Bij beelddiensten dient de auteursnaam in beeld te verschijnen dan wel in de beschrijving (zoals bij YouTube) te worden vermeld.

9
Bij overschrijding van de maximale plaatsingsduur gelden de reguliere licentietarieven.

10
Bij geschillen over deze voorwaarden is de burgerlijke rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

11
Een licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De licentieperiode loopt in beginsel van 1 januari tot en met 31 december. Verlenging van de overeenkomst vindt steeds stilzwijgend plaats voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij een partij de overeenkomst schriftelijk opzegt. Opzegging dient uiterlijk een maand vóór de nieuwe periode plaats te hebben (vóór 1 december).